Postup krokov pre právnické osoby
 1. Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli podporiť ATELIÉR FANTÁZIE, o.z.

 2. Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2021:
 3. 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. ÚDAJE, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

 4. Obchodné meno (Názov): ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie
 5. Právna forma: Občianske združenie
 6. IČO/SID: 42175607
 7. Sídlo: 81108 Bratislava, Heydukova 16
 8. 2. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 9. 3. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

 10. 4. POZOR:
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba ATELIÉR FANTÁZIE, o.z.), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba ATELIÉR FANTÁZIE, o.z.), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 11. 5. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

 12. 6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 13. 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.


Zdroj: www.rozhodni.sk

Ďakujeme

Aj vďaka 2% Vašich daní sú Vaše deti úspešné.
Viac...

Počasie:

Partneri: